eSERVICE NFC

  Médiathèque
  rue Frères Bertrand
 
  69120   VAULX EN VELIN

    +33 4 72 04 80 80

    contact@mairie-vaulxenvelin.fr

  trang web:   http://www.vaulx-en-velin.net/

 
   

Xác định vị trí các phương tiện thông tin thư viện, trung tâm cộng đồng

  Xác định vị trí các phương tiện thông tin-thư viện, trung tâm cộng đồng

Nó sẽ được đặt gần Place Guy Moquet

(Elle sera située près de la place Guy Moquet)

Số liệu quan trọng

(Les chiffres clefs)

vị trí GPS

(La position GPS)

Một vấn đề dịch thuật?

Create issue

  Các ứng dụng web được phát triển bởi www.delenateagency.com
Dịch vụ thương mại
e-OfficeNFC EIRL Pháp
jpverger@e-officenfc.com
Điện thoại: +33 6 86 89 70 77
www.e-officenfc.com